Stellenbosch University
Facilities Management - Planning and Development

Senior GIS Specialist

(Ref. FAS/420/1116)


The Planning and Development Division focuses on creating and improving SU's building infrastructure. These involve: Facilities planning - Spatial management and development planning - Campus Master Plan - Database management - Property administration - Capital projects - Architectural design.

Duties:

 • The maintenance and delivery of management reports in respect of the databases of all properties, infrastructure, buildings, cadastral information and spatial usage, by means of a geographical information system (GIS);
 • Updating of information systems and annual reporting on spatial usage by means of a Department of Higher Education management information system (HEMIS);
 • Researching and documenting of an integrated GIS strategy for the Department Facilities Management;
 • Researching and documenting of maintenance update methodology and responsible for implementation and coordination of methodology to ensure data integrity;
 • Coordinating, monitoring, implementation and evaluation of integration with other university systems that make use of the GIS data in facilities management;
 • Building effective partnerships with internal and external stakeholders;
 • Participating in cross-cutting organisational, national and international GIS programmes;
 • Performing research into new techniques, technology, solutions and software;
 • Optimising and automating existing processes;
 • Data manipulation and transformation;
 • Finding solutions to complex technical problems;
 • Providing technical guidance in the team.

Requirements:

 • Three-year tertiary qualification in Geography / Town Plan / Demography / Cartography / Geographic Information Systems (GIS);
 • 5 years' relevant GIS experience;
 • Competent and conversant with spatial analysis techniques;
 • Experience in the creation of intelligent maps;
 • Knowledge of South African geography and use of spatial datasets is essential;
 • Knowledge of MS Office Suite;
 • High level of experience with at least two GIS software packages, ESRI products;
 • Experience in enterprise GIS;
 • Excellent report-writing skills;
 • Training in project management;
 • Experience in GIS systems architecture;
 • Experience in mobile and web-based GIS;
 • Experience in developing applications for hand-held devices will be an advantage;
 • Experience in ESRI GIS products: ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcObjects, Java connector for ArclMS will be a definitive advantage.

Recommendations:

 • Willingness to work under pressure within targeted deadlines;
 • Good organisational skills;
 • Good interpersonal skills;
 • Attention to detail and quality;
 • Adaptable to change;
 • Good management skills;
 • Ability to work in a team.

Commencement of duties: 1 March 2017
Closing date: 23 December 2016
Enquiries regarding this post: Mr. Francois Swart, Manager: Space and Development Planning, on 021 808 4630 or fcswart@sun.ac.za
Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and contact details of at least two referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online at www.sun.ac.za/english/careers

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.


Universiteit Stellenbosch
Fasiliteitsbestuur - Beplanning en Ontwikkeling

Senior GIS-specialist

(Verw. FAS/420/1116)


Die Afdeling Beplanning en Ontwikkeling fokus op die vestiging en verbetering van die US se geboue-infrastruktuur. Dit behels: Fasiliteitsbeplanning - Ruimtelike bestuur en ontwikkelingsbeplanning - Kampusmeesterplan - Databasisbestuur - Eiendomsadministrasie - Kapitaalprojekte - Argiteksontwerp.

Pligte:

 • Die instandhouding en lewering van bestuursverslae ten opsigte van die databasisse vir alle eiendom, infrastruktuur, geboue, kadastrale inligting en ruimtelike gebruik, deur middel van 'n geografiese inligtingstelsel (GIS);
 • Bywerk van inligtingstelsels en jaarlikse verslae oor ruimtelike gebruik deur middel van 'n Departement van HoŽr Onderwys Inligtingbestuurstels (HEMIS);
 • Navorsing en dokumentering van 'n geÔntegreerde GIS-strategie vir die Departement Fasiliteitsbestuur;
 • Navorsing en dokumentering van metodologie vir die bywerk van instandhouding en verantwoordelik vir die implementering en koŲrdinering van metodologie, ten einde data-integriteit te verseker;
 • KoŲrdinering, monitering, implemenering en evaluering van integrasie met ander universiteitstelsels wat gebruik maak van die GIS-data in fasiliteitsbestuur;
 • Bou van doeltreffende vennootskappe met interne en eksterne belanghebbers;
 • Deelname in dwarsleggende organisatoriese, nasionale en internasionale GIS-programme;
 • Navorsing oor nuwe tegnieke, tegnologie, oplossings en programmatuur;
 • Optimalisering en outomatisering van bestaande prosesse;
 • Datamanupilering en -transformasie;
 • Vind van oplossings vir ingewikkelde tegniese problem
 • Lewer tegniese leiding aan die span.

Vereistes:

 • Driejaar tersiÍre kwalifikasie in Geografie / Stadsbeplanning / Demografie / Kartografie / Geografiese Inligtingstelsels (GIS);
 • 5 jaar toepaslike GIS-ervaring;
 • Vaardig en vertroud met ruimtelike analisetegnieke
 • Ervaring met die skep van intelligente landkaarte;
 • Kennis van Suid-Afrikaanse geografie en gebruik van ruimtelike datastelle is noodsaaklik;
 • Kennis van MS Office-pakket
 • HoŽ vlak van ervaring met minstens twee GIS-sagtewarepakkette, ESRI-produkte;
 • Ervaring in ondernemings-GIS;
 • Uitstekende verslagskryfvaardighede;
 • Opleiding in projekbestuur;
 • Ervaring in GIS-stelselsargitektuur;
 • Ervaring in mobiele en webgebasseerde GIS:
 • Ervaring met die ontwikkeling van toepassings vir handtoestelle sal voordelig wees;
 • Ervaring van ESRI GIS-produkte: ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcObjects, Java connector for ArclMS sal 'n besliste voordeel wees.

Aanbevelings:

 • Bereidwilligheid om onder druk en binne geteikende spertye te werk;
 • Goeie organisatoriese vaardighede;
 • Goeie interpersoonlike vaardighede;
 • Aandag aan detail en kwaliteit;
 • VermoŽ om by veranderings aan te pas;
 • Goeie bestuursvaardighede;
 • VermoŽ om in 'n span te werk.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2017
Sluitingsdatum: 23 Desember 2016
Navrae rakende die posinhoud: Mnr. Francois Swart, Bestuurder: Ruimte- en Ontwikkelingbeplanning, by 808 4630 of fcswart@sun.ac.za
Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne KliŽntedienssentrum by 021 808 2753

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek by www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

posted: 21 November 2016     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.