Stellenbosch University
Central Analytical Facility

Analyst: XRF Division, ICP-MS XRF Unit

(Ref. SAF/424/1116)


The aim of the Central Analytical Facility (CAF) is to ensure optimal utilisation of expensive multi-user research equipment in the service of the research community of Stellenbosch University, and the South African research and development sector in general.

The XRF and mineral separation division within the ICP-MS & XRF unit provides a service to research institutions both locally and abroad. The sample preparation section prepares samples for XRF analysis, from crushing and milling to casting of fusions, as well as mineral separation for U/Pb geochronology, with XRF analysis done on a Panalytical Axios instrument.

Duties:

 • Operation of all instrumentation within the division;
 • Proper maintenance scheduling on all equipment;
 • Writing of SOPs for existing and new laboratory protocols;
 • Method validation on all applications;
 • Establish good relationships with clients;
 • Method and standards development for new applications.

Requirements:

 • A MSc qualification in a relevant field such as geology or geochemistry;
 • Practical experience in sample preparation and mineral separation;
 • Practical experience in the analysis of rock major and trace elements by XRF, including calibration and method development on a variety of research fields.

Recommendations:

 • Experience in SEM analysis, specifically in earth sciences applications;
 • Experience in method validation;
 • Experience in laboratory management.

All candidates meeting the requirements for the position will be required to perform a practical test on the opperation of the relevant equipment.

Commencement of duties: As soon as possible
Closing date: 30 November 2016
Enquiries regarding this post: Mrs Riana Rossouw on 021 808 3119 or rrossouw@sun.ac.za
Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and contact details of at least two referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online at www.sun.ac.za/english/careers

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.


Universiteit Stellenbosch
Sentrale Analitiese Fasiliteit

Analis: XRF-Afdeling, IGP-MS & XRF-Eenheid

(Verw. SAF/424/1116)


Die Sentrale Analitiese Fasiliteit (SAF) se doel is om die optimale gebruik van duur multigebruiker- avorsingstoerusting te verseker. Hierdie toerusting word deur die navorsingsgemeenskap van die Universiteit Stellenbosch en die Suid-Afrikaanse navorsings- en ontwikkelingsektor gebruik.

Die XRF- en mineraalskeidingsafdeling binne die IGP-MS & XRF-eenheid verskaf 'n diens aan navorsingsinstansies in Suid Afrika sowel as die buiteland. In die monstervoorbereiding afdeling word monsters vir XRF-analise berei, vanaf vergruising en verpoeiering, tot die maak van fusies, asook mineraalskeiding vir U/Pb-geochronologie. Toerusting vir XRF-analise is 'n Panalytical Axios-instrument.

Pligte:

 • Bedryf van alle toerusting binne die eenheid;
 • Behoorlike skedulering van instandhouding van alle instrumente;
 • Skryf van SBP's vir bestaande en nuwe laboratoriumprotokolle;
 • Metodiek-akkreditasie vir alle toepassings;
 • Vestiging van goeie verhoudings met kliŽnte;
 • Ontwikkeling van metodes en standaarde vir nuwe toepassings.

Vereistes:

 • 'n MSc-kwalifikasie in 'n toepaslike vakrigting soos geologie of geochemie;
 • Praktiese ervaring in monstervoorbereiding en mineraalskeiding;
 • Praktiese ervaring in die analise van heel-rots hoof- en spoorelemente met XRF, insluitend kalibrasie en metodiekontwikkeling in verskeie navorsingstoepassings.

Aanbevelings:

 • Ervaring in SEM-analise, spesifiek in aardwetenskap toepassings;
 • Ervaring in metodiekvalidasie;
 • Ervaring in laboratoriumbestuur.

Alle kandidate wat aan die vereistes vir die posisie voldoen sal gevra word om 'n praktiese toets in die bedryf van die toepaslike instrument uit te voer.

Diensaanvaarding: So gou doenlik
Sluitingsdatum: 30 November 2016
Navrae rakende die posinhoud: Mev Riana Rossouw by 021 808 3119 of rrossouw@sun.ac.za
Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne KliŽntedienssentrum by 021 808 2753

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek by www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

posted: 21 November 2016     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.