Stellenbosch University
Central Analytical Facility

Staff Scientist: Electron Microscopy

(Ref. SAF/421/1116)


Stellenbosch University seeks to fill the position of Staff Scientist in Electron Microscopy. This is a full-time, permanent position in the Central Analytical Facility (CAF) www.sun.ac.za/caf The aim of CAF is to ensure optimal utilisation of expensive multi-user research equipment in the service of the research community at Stellenbosch University, and the South African research and development sector in general. To this end, CAF consists of operational units built around logical clusters of equipment and each managed by a Staff Scientist. The CAF Staff Scientists are accomplished researchers with an established specialisation in the analytical techniques.

The CAF Electron Microscopy Unit is equipped with a ZEISS MERLIN FE SEM with a Scanning TEM detector; a ZEISS EVO MA15VP SEM with Oxford EDX and WDX Detectors; and, a LEO 1450VP SEM. Quantitative electron beam analysis, including cryo-analysis of difficult materials, is an existing strength of the facility which we wish to develop. The current staff complement of the unit consists of a Staff Scientist (this position) and a Senior Analyst. Salary is dependent on qualifications and experience and extends into the senior academic range (associate professor equivalent).

Duties:

 • Managing all aspects of the functioning of the EM Unit;
 • Managing the EM unit cost-effectively;
 • Planning of future equipment acquisitions to best meet the research needs of the university and generating grant applications to fund new equipment;
 • Ensuring that the staff members of the EM unit are well equipped to support researchers in their use of the microscopes;
 • Ensuring that the full functionality of the microscopes is available to advanced users;
 • Ensuring effective training structures for the unit in order to create a wide pool of researchers and postgraduate students who are proficient at electron microscopy;
 • Successfully perusing own research in field of specialisation;
 • Developing new methods for imaging and analysis.

Requirements:

 • PhD degree;
 • Experience in independent operation of scanning electron microscopes;
 • An active research record evidenced by publication;
 • Experience of quantitative electron beam micro-analysis;
 • Demonstrated competency in major and trace element analysis of minerals using ED and WD techniques;
 • Exceptional scientific report writing and verbal communication skills in English;
 • Ability to work independently and to take initiative;
 • Good people relations.

Recommendations:

 • Experience of managing an electron microscopy facility;
 • Experience in developing standards for ED or WD spectrometry;
 • Experience in servicing EM equipment;
 • Experience in multidisciplinary research using electron microscopy.

Commencement of duties: 1 January 2017
Closing date: 30 November 2016
Enquiries regarding this post: Prof Gary Stevens on gs@sun.ac.za
Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and contact details of at least two referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online at www.sun.ac.za/english/careers

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.


Universiteit Stellenbosch
Sentrale Analitiese Fasiliteit

Personeel-Wetenskaplike: Elektronmikroskopie

(Verw. SAF/421/1116)


Stellenbosch Universiteit wil die pos van Personeel Wetenskaplike in Elektronmikroskopie-eenheid vul. Dit is 'n voltydse, permanente posisie in die Sentrale Analitiese Fasiliteit (SAF) www.sun.ac.za/caf. Die doel van die Sentrale Analitiese Fasiliteit (SAF) is om die optimale gebruik van duur multigebruiker-navorsingstoerusting te verseker. Hierdie toerusting word deur die navorsingsgemeenskap van die Universiteit Stellenbosch en die Suid-Afrikaanse navorsings- en ontwikkelingsektor gebruik. SAF is opgedeel in operasionele eenhede wat rondom logiese klusters toerusting opgerig is en elke eenheid word deur 'n Personeelwetenskaplike (SAF Eenheidsbestuurder) bestuur. Die SAF-eenheidsbestuurders is ervare navorsers met 'n bewese spesialisasie in relevante analitiese tegnieke.

SAF se Elektronmikroskopie -Eenheid is toegerus met 'n ZEISS MERLIN FE SEM met 'n Skandering TEM detektor; 'n ZEISS EVO MA15VP SEM met Oxford EDX en WDX Detektore; en 'n LEO 1450VP SEM. Kwantitatiewe elektronstraal analise, insluitende Cryo-analise van komplekse materiale, is 'n bestaande bate van die fasiliteit wat ons verder wil ontwikkel. Die huidige personeel van die eenheid bestaan uit 'n Personeel Wetenskaplike (Eenheid bestuurder, hierdie posisie) en 'n senior analis. Salaris is afhanklik van kwalifikasies en ondervinding en strek tot in die senior akademiese reeks (medeprofessor ekwivalent).

Pligte:

 • Bestuur alle aspekte van die EM-eenheid se funksionering;
 • Bestuur EM-eenheid kostedoeltreffend;
 • Beplanning van toekomstige toerustingaankope wat die navorsingsbehoeftes van die Universiteit die beste aanspreek en betrokkenheid by befondsingsaansoeke vir nuwe toerusting;
 • Verseker dat die personeel van die EM-eenheid goed toegerus is om navorsers in hul gebruik van die mikroskope te ondersteun;
 • Verseker dat die volle funksionaliteit van die mikroskope vir gevorderde gebruikers beskikbaar is;
 • Verseker doeltreffende opleidingstrukture vir die eenheid, ten einde 'n wye poel navorsers en nagraadse student te lewer, wat vaardig is met elektronmikroskopie;
 • Suksesvolle uitbou en ontwikkeling van eie navorsingspesialiteitsrigting;
 • Ontwikkeling van nuwe metodes vir beeldvorming en analise.

Vereistes:

 • PhD-graad;
 • Ondervinding in die onafhanklike bestuur van skanderingselektronmikroskope;
 • 'n Aktiewe navorsingspublikasierekord,
 • Ervaring van kwantitatiewe elektronstraal mikro-analises;
 • Bewese bevoegdheid in die vernaamste spoorelementontleding van minerale deur middel van ED- en WD-tegnieke;
 • Uitsonderlike wetenskaplike verslagskrywingsvaardighede asook mondelinge kommunikasievaardighede in Engels;
 • VermoŽ om onafhanklik te werk en om inisiatief te neem;
 • Goeie menseverhoudinge.

Aanbevelings:

 • Ervaring van die bestuur van 'n elektronmikroskopiefasiliteit;
 • Ervaring in die ontwikkeling van standaarde vir ED- of WD-spektrometrie;
 • Ervaring in die onderhoud van EM-toerusting;
 • Ondervinding in multidissiplinÍre navorsing met behulp van elektronmikroskopie.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2017
Sluitingsdatum: 30 November 2016
Navrae rakende die posinhoud: Prof Gary Stevens by gs@sun.ac.za
Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne KliŽntedienssentrum by 021 808 2753

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek by www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

posted: 21 November 2016     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.