Stellenbosch University - Central Analytical Facility

Analyst: Solutions ICP-MS Division,
ICP-MS & XRF Unit

(Ref. SAF/423/1116)


The aim of the Central Analytical Facility (CAF) is to ensure optimal utilisation of expensive multi-user research equipment in the service of the research community of Stellenbosch University, and the South African research and development sector in general. (www.sun.ac.za/caf) The Solutions ICP-MS division within the ICP-MS & XRF unit provides a service to both research institutions and industry clients. The laboratory is equipped with an Agilent 7900 as well as 8800 QQQ ICP-MS instrument, also a Thermo ICP-AES.

Duties:

 • Operation of all instrumentation within the division;
 • Proper maintenance scheduling on all equipment;
 • Writing of SOPs for existing and new laboratory protocols;
 • Method validation on all applications;
 • Method development for new applications that will advance research at Stellenbosch University.

Requirements:

 • An M.Sc. or Ph.D. qualification in a relevant field such as chemistry, geochemistry or environmental science;
 • Practical experience in ICP and ICP-MS analysis, with a proven record of independent method development.

Recommendations:

 • Experience in statistical method validation, quality control and GLP procedures;
 • Experience on Agilent QQQ and Q-ICP-MS instruments;
 • Experience in CHN analysis;
 • Experience in ion chromatography;
 • Experience in speciation analysis;
 • Experience in isotope ratio analysis;
 • Experience in laboratory management.

All candidates who meet the requirements for the position may be submitted to a practical test on the operation of relevant equipment.

Commencement of duties: As soon as possible
Closing date: 30 November 2016
Enquiries regarding this post: Mrs Riana Rossouw on 021 808 3119 or rrossouw@sun.ac.za
Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and contact details of at least two referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online at www.sun.ac.za/english/careers

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.


Universiteit Stellenbosch
Sentrale Analitiese Fasiliteit

Analis: Vloeistofanalitiese Afdeling,
IGP-MS & XRF-Eenheid

(Verw. SAF/423/1116)


Die Sentrale Analitiese Fasiliteit (SAF) se doel is om die optimale gebruik van duur multigebruiker-navorsingstoerusting te verseker. Hierdie toerusting word deur die navorsingsgemeenskap van die Universiteit Stellenbosch en die Suid-Afrikaanse navorsings- en ontwikkelingsektor gebruik. (www.sun.ac.za/caf) Die vloeistof-analise afdeling, binne die IGP en XRF-eenheid, verskaf 'n diens aan beide navorsingsinstansies en kliŽnte in die industrie. Die laboratorium is toegerus met 'n Agilent 7900, en 'n 8800 QQQ ICP-MS instrument, sowel as 'n Thermo ICP-AES en Agilent 1100 HPLC.

Pligte:

 • Bedryf van alle toerusting binne die eenheid;
 • Behoorlike skedulering van instandhouding van alle instrumente;
 • Skryf van SBP's vir bestaande en nuwe laboratoriumprotokolle;
 • Metodiek-validasie vir alle toepassings;
 • Metodiekontwikkeling vir nuwe toepassings wat navorsing by Universiteit Stellenbosch sal bevorder.

Vereistes:

 • 'n M.Sc.- of Ph.D.-kwalifikasie in 'n toepaslike veld soos chemie, geochemie, of omgewingswetenskap;
 • Praktiese ondervinding in IGP en IGP-MS-analise, met bewese rekord in onafhanklike metodiekontwikkeling.

Aanbevelings:

 • Ervaring van statistiese metodiek-validering, gehaltebeheer en GLP-prosesse;
 • Ervaring van AgilentQQQ- en Q-IGP-MS-ontleding;
 • Ervaring van CHN-ontleding;
 • Ervaring van ioon-chromatografie;
 • Ervaring van spesiasie-ontleding;
 • Ervaring van isotoop ratio-analise;
 • Ervaring van laboratoriumbestuur.

Alle kandidate wat aan die vereistes vir die posisie voldoen, sal gevra word om ? praktiese toets in die bedryf van die toepaslike instrument uit te voer.

Diensaanvaarding: So gou doenlik
Sluitingsdatum: 30 November 2016
Navrae rakende die posinhoud: Mev Riana Rossouw by 021 808 3119 of rrossouw@sun.ac.za
Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne KliŽntedienssentrum by 021 808 2753

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek by www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

posted: 21 November 2016     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.