Stellenbosch University - Central Analytical Facility

Manager / Senior Analyst /Analyst: U/Pb Geochronology Division, ICP-MS & XRF Unit

(Ref. SAF/422/1116)


The aim of the Central Analytical Facility (CAF) is to ensure optimal utilisation of expensive multi-user research equipment in the service of the research community of Stellenbosch University, and the South African research and development sector in general (www.sun.ac.za/caf)

The U/Pb Geochronology division within the ICP-MS unit provides a service to both research institutions and industry clients. The division also conducts trace elements analysis of minerals and REE analysis of glass beads complementary to our XRF service. The laboratory is equipped with the following: Element 2 SF ICP-MS; Agilent 7700 single quad ICP-MS; Agilent 8800 QQQ ICP-MS; Resolution M-50-LR and M-50-SE Excimer laser ablation systems. Salary is dependent on qualifications and experience and extends into the senior academic range (associate professor equivalent).

We are seeking a scientist to fulfil the duties of both analyst and researcher within the laser ablation/Geochronology division:

Duties:

 • Operation and maintenance of the equipment within the division;
 • Training of staff and students to perform their own analysis and data processing;
 • Quality control of data produced by the lab;
 • Method and standards development for new applications;
 • Writing of funding proposals as required, maintaining the research competitiveness of the facility;
 • Conduct a successful programme of independent geochronology research.

Requirements:

 • A PhD in a relevant field of geoscience;
 • Proven expertise in geochronology research, as evidenced by relevant publications;
 • Experience in LA ICP MS U/Pb analytical techniques;
 • Excellent communication skills.

Recommendations:

 • Experience on Element 2 SF ICP-MS instrument.
 • Experience in Scanning Electron Microscopy
 • Experience in laboratory management.

Commencement of duties: As soon as possible
Closing date: 30 November 2016
Enquiries regarding this post: Prof Gary Stevens on gs@sun.ac.za
Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and contact details of at least two referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online at www.sun.ac.za/english/careers

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.


Universiteit Stellenbosch
Sentrale Analitiese Fasiliteit

Bestuurder / Senior Analis / Analis:
U/Pb Geochronologie-Afdeling, ICP-MS & XRF-eenheid

(Verw. SAF/422/1116)


Die Sentrale Analitiese Fasiliteit (SAF) se doel is om die optimale gebruik van duur multigebruiker-navorsingstoerusting te verseker. Hierdie toerusting word deur die navorsingsgemeenskap van die Universiteit Stellenbosch en die Suid-Afrikaanse navorsings- en ontwikkelingsektor in die algemeen gebruik. (www.sun.ac.za/caf)

Die U/Pb Geochronologie afdeling, binne die IGP en XRF eenheid, verskaf 'n diens aan beide navorsingsinstansies en kliŽnte binne die industrie. Die afdeling doen ook LA IGP-MS analise van spoor- en skaarsaarde elemente komplementÍr tot ons XRF diens. Die laboratorium beskik oor die volgende toerusting: Element 2 SF IGP-MS; Agilent 7700 Q ICP-MS; Agilent 8800 QQQ ICP-MS; Resolution M-50-LR en M-50-SE Excimer lasers. Salaris is afhanklik van kwalifikasie en ervaring en strek tot senior akademiese vlak (gelykstaande aan medeprofessor).

Ons is op soek na 'n wetenskaplike om die pligte van analis sowel as navorser binne die laser-ablasie/Geochronologie-afdeling te vervul:

Pligte:

 • Bedryf en instandhouding van alle toerusting binne die eenheid;
 • Opleiding van personeel en studente om hul eie analise en dataprosessering te doen;
 • Gehaltebeheer van alle data wat deur die laboratorium geproduseer word;
 • Metodiek- en standaardontwikkeling vir nuwe toepassings;
 • Skryf van befondsingsaansoeke soos nodig, ten einde die eenheid se mededingendheid ten opsigte van navorsing te behou;
 • Uitvoer van 'n suksesvolle onafhanklike program vir geochronologienavorsing.

Vereistes:

 • 'n PhD in 'n verwante rigting van geowetenskap;
 • Bewese kundigheid in geochronologie navorsing, soos gesien in toepaslike publikasies;
 • Ervaring in LA IGP MS U/Pb analitiese tegnieke;
 • Uitstekende kommunikasievaardighede.

Aanbevelings:

 • Ervaring met Element 2 SF IGP-MS-instrument.
 • Ervaring in Skandeer-Elektronmikroskopie
 • Ervaring in laboratoriumbestuur.

Diensaanvaarding: So gou doenlik
Sluitingsdatum: 30 November 2016
Navrae rakende die posinhoud: Prof Gary Stevens by gs@sun.ac.za
Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne KliŽntedienssentrum by 021 808 2753

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek by www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

posted: 21 November 2016     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.