PRIF BEIRIANNYDD GEO-DECHNEGOL

Cyflog: 39,782 - 41,675
Lleoliad: Caernarfon

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu Owen Rhys Jones ar 01286 679909

Rhagwelir cynnal cyfweliadau ar ddyddiad iw drefnu

Mae YGC yn chwilio am unigolyn cymwys sydd phrofiad angenrheidiol i arwain a datblygu tm o arbenigwyr geodechnegol, ac arbenigwyr eraill o fewn adran ymgynghori amlddisgyblaethol, a sefydlwyd fel Adran fasnachol o fewn Cyngor Gwynedd - YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy). Bydd gan yr unigolyn hefyd y cymwysterau ar profiad angenrheidiol i wireddu swyddogaeth Cynghorydd Geo-Dechnegol (Geotechnical Advisor) (yn l diffiniad DMRB), neu ar gallu i wireddur gofynion o fewn amserlen dderbyniol.

Ffurflenni cais a manylion pellach gan Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jl, Caernarfon, LL55 1SH

Ffn: 01286 679076
E-Bost: swyddi@gwynedd.llyw.cymru
DYDDIAD CAU: 10.00 OR GLOCH, DYDD IAU, 27/02/2020

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwyr cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

PRINCIPAL ENGINEER GEO-TECHNICAL

Salary: 39,782 - 41,675
Location: Caernarfon

For further information please contact Owen Rhys Jones on 01286 679909

Interviews will be held on date to be discussed

YGC are seeking a qualified individual who has the neccessary experience to lead and develop a specialist team of geotechnical and other specialists within a comercially set up mulitidisciplinary consultancy department within Gwynedd Council - YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy). The individual will also have the neccessary qualifications and experience to fulfill the role of Geotechnical Advisor (as defined in the DMRB) or be able to fulfill those within an acceptable timeframe.

Application forms and further details available from, Support Service, Gwynedd Council, Council Offices, Caernarfon, LL55 1SH

Tel: 01286 679076
E-Mail: swyddi@gwynedd.llyw.cymru
CLOSING DATE: 10.00 AM, THURSDAY, 27/02/2020

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your email regularly.

posted: 20 January 2020     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.