3-year position in marine geology - seabed acoustics

The Geological Survey of Norway (NGU) invites applications for a 3-year position as a researcher in seabed acoustics. The position is within the Marine Geology group which currently employs 20 scientists and 7 technicians.

The Marine geology group works with a wide range of geological applications along the coast and in the fjords, as well as on the continental shelf and slope. Core activities include the production of marine geological maps, habitat maps, and research related to shallow gas and gas hydrates. We have close collaboration with other research/government institutions and management bodies, industry partners, and are also involved in EU projects. NGU has a strong focus on digital work practices, digital databases, and presentation of data and maps on the internet

Description and tasks

The successful candidate will work closely with other geologists and scientists, both within and outside NGU. This is a research and development position related to the use of backscatter data from multibeam echosounders for the interpretation and spatial prediction of seabed conditions and processes. The use of «angular response analysis» is a central theme, along with analysis and classification of multispectral data. The applicant should demonstrate an in-depth knowledge of acoustic theory related to multibeam systems, as well as experience with signal level analyses and working with multibeam datagrams.

Qualifications

We seek a research scientist with a PhD (or equivalent experience) in seabed acoustics/geophysics or a related field. The successful candidate should have:

 • proven experience with acquisition, processing and interpretation of acoustic data (bathymetry and backscatter data).
 • expertise in seabed acoustics with a focus on sediment classification based on backscatter data from multibeam echosounders.
 • proven experience with data analysis, statistical analysis and scripting (R, Python etc.)
 • ability to develop an effective working network with relevant parties across industry and academia.
 • working knowledge of geological conditions and processes, preferably including marine geology
 • good communication skills including the ability to convey technical information to non-specialists in an easily understandable manner.

In collaboration with the international scientific community, NGU aims to build up competence in the use of multispectral backscatter data from multibeam echosounders and synthetic aperture sonar data. Machine learning may be included as an important tool for effective interpretation of these types of data. Experience with these disciplines will be an advantage. It is desirable that the successful candidate can obtain security clearance from Norwegian authorities in order to work with confidential bathymetry and backscatter data.

Personal characteristics

We emphasize the ability to work independently as well as within a multidisciplinary team. Applicants would be expected to contribute to the dissemination of geology to users of NGU’s maps and data, to national and international research communities, and to society in general.

We offer

We can offer a good and inclusive work environment with unique scientific challenges, and good opportunities for professional development and international collaboration. We encourage all qualified candidates to apply, regardless of, for example, age, gender (identity), national or ethnic background, functional ability, or gaps in their CV.

Remuneration of the positions will be according to the Government's main agreement on wages, as follows: Scientist with MSc degree (code 1108) from NOK 456.000 gross per year, or with PhD degree (code 1109) NOK 522.800 gross per year.

Further information and how to apply

For further information please contact Marine Geology team leader Reidulv Bøe, +47 73904274, reidulv.boe@ngu.no, or senior researcher Terje Thorsnes, +47 73904275, terje.thorsnes@ngu.no.

Application with CV, publications and the name and e-mail address of three professionals for reference should be submitted by March 3th 2020.

The list of applicants is made publicly available. Only in special cases will this information be withheld. Applicants who declare that they have impaired ability or gaps in their CV are informed that this information may be used for statistical purposes in connection with the inclusion program of the Norwegian government if the person is hired.3-års engasjement i havbunnsakustikk

Arbeidsoppgaver

Ved NGU er det ledig eit 3-års engasjement som forskar i havbotnakustikk. Stillinga er knytt til Laget for maringeologi, som består av 20 forskarar og 7 ingeniørar.

Maringeologilaget arbeider med et vidt spekter av geologiske problemstillingar langs kysten vår, i fjordane, og på kontinentalsokkelen og kontinentalskråninga. Vi har tett samarbeid med forskingsinstitusjonar, forvaltingsorgan og næringsliv, mellom anna oljeindustri, oppdrettsnæring, fiskeri og gruveindustri. Vi arbeider også i EU-prosjekt. NGU har eit sterkt fokus på digitale arbeidsmetodar, databasar, og presentasjon av data og tolkingar på Internett. NGU sine data er fritt tilgjengelege i form av kart og databasar på www.ngu.no.

Arbeidsoppgåver

Den som blir tilsett vil arbeide tett saman med andre geologar og forskarar, både på og utanfor NGU. Hovudoppgåva vil vere forsking og utvikling innan bruk av botnreflektivitetsdata frå multistråleekkolodd til tolking og romleg modellering av tilstand og prosessar på havbotnen. Analyse og klassifisering av multispektrale data og bruk av «angular response analysis» er sentrale tema, og den som blir tilsett må ha ei grundig forståing av akustisk teori knytte til multistrålesystem, erfaring med analyser av datagram, og signalnivå-analyser.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter ein forskar med PhD/doktorgrad (eller tilsvarende erfaring) i havbunnsakustikk/geofysikk. Den som blir tilsett bør ha:

 • god erfaring med innsamling, prosessering og tolking av akustiske data (batymetri og botnreflektivitet).
 • spesialkompetanse innan havbunnsakustikk med fokus på sedimentklassifikasjon basert på botnreflektivitet frå multistråleekkolodd.
 • dokumentert erfaring med dataanalyse, statistisk analyse og scripting (R, Python osv.).
 • evne å bygge nettverk med relevante aktørar innan industri og akademia.
 • kjennskap til geologiske forhold og prosessar, særleg i maringeologi. gode kommunikasjonsevner og evne til å formidle tekniske problemstillingar på ein forståeleg måte.

I samarbeid med internasjonale fagmiljø ønsker NGU å bygge opp kompetanse på bruk av multispektrale botnreflektivitetsdata frå multistråleekkolodd og «syntetisk aperture sonar». Maskinlæring kan inngå som ein viktig komponent for å effektivisere tolking av slike data. Erfaring med desse fagområda vil vere ein fordel. Det er ønskeleg at den som blir tilsett kan klarerast for arbeid med konfidensielle data.

Personlige eigenskaper

Du må ha evne til både å arbeide sjølvstendig og innanfor tverrfaglege grupper. Den som blir tilsett må bidra med formidling av geologi til brukarar av NGUs kartdata, til nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, og til samfunnet generelt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby eit godt og inkluderande arbeidsmiljø med spanande faglege utfordringar og god moglegheit for fagleg utvikling og internasjonalt samarbeid. Vi oppmodar alle til å søke, uavhengig av til dømes alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller hol i CV-en.

Stillinga blir løna i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovudtariffavtale som forskar med mastergrad (stillingskode 1108) frå kr 456.000 brutto per år, med PhD-grad (stillingskode 1109) frå kr 522.800 brutto per år. Av beløpet blir 2% trekt til Statens pensjonskasse.

Meir informasjon og korleis du kan søke

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte lagleiar Reidulv Bøe, +47 73904274, reidulv.boe@ngu.no, eller seniorforskar Terje Thorsnes, +47 73904275, terje.thorsnes@ngu.no,

Send søknad med CV, vitnemål, publikasjonsliste, forskingsinteresse og namn og e-postadresse på to referansepersonar innan 3.mars 2020.

Søkarlista er offentleg. I følge Offentleglova §25, andre ledd, kan informasjon om søkar bli offentleggjort sjølv om søkar har bedd om ikkje å bli oppført på søkarlista. Søkaren vil då bli varsla på førehand. Søkarar som opplyser om at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, vert gjort merksam på at denne informasjonen kan verte brukt til statistikkformål i samband med regjeringa sin inkluderingsdugnad, dersom vedkommande blir tilsett.

posted: 11 February 2020     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.