Research positions in Quaternary geology

The Norwegian Geological Survey (NGU) is an agency under the Ministry of Trade and Industry, and the country's central institution for collecting, processing and disseminating knowledge about bedrock, mineral resources, loose materials and groundwater on mainland Norway and the upper layers of the Norwegian continental shelf. NGU's social mission is to contribute to increased value creation by covering society's need for basic geological knowledge, including business development and civil protection. This is achieved through geological, geophysical and geochemical mapping, development and operation of databases, research, dissemination and advice to the public sector as well as to industry and business.

Our business vision is "Geology for society – knowledge for the future". We carry proud historical traditions into the future. Our knowledge ensures wise and holistic decisions for the benefit of the community. We make sure geology is on the agenda, and we intend to continue with that.

NGU has approx. 200 employees from 27 nations of which approx. 60% are researchers / geologists. Further information about NGU's organization and the work we do can be found at www.ngu.no.

NGU is announcing several research positions in land based Quaternary geology. The positions will be linked to both Section for Quaternary Geology and Section for Geohazard and Earth Observation.

We are looking for independent and highly motivated geologists, who will participate in Quaternary geology mapping and related research. Mapping of sediments susceptible to various gravitational processes may potentially constitute a substantial part of the workload.

As a geologist at NGU, you are part of a large and competent professional environment that works both socially and academically with most aspects of the subject of geology. You will have varied and exciting professional challenges, and you will be involved in NGU’s entire work path “from field to people”. You will participate in the collection of new geological observations through mapping, sampling and measurements in the field, as well as further analysis and interpretation indoors. You are expected to conduct 1-2 months of field work annually.

An important part of the work at NGU is the final publication in form of maps, reports and scientific articles. Furthermore, community contact and dissemination of geological knowledge is central. NGU as a workplace provides very good conditions for your professional development and increased professional competence as a geologist.

Qualifications:

 • Applicants must have completed a PhD or MSc in Quaternary geology or physical geography before entering the position, with specialization in land based Quaternary geology or similar disciplines. Relevant work experience is also favorable.
 • Good knowledge of glacial geology and related challenges is a requirement.
 • Applicants must have the ability and interest to perform Quaternary geological mapping across Norway.
 • Extensive experience with relevant field work and mapping is seen as a great advantage.
 • Good field-based knowledge of the regional geology of Norway is also an advantage.
 • Special competence with analytical methods used in Quaternary geology, in the field and/or in the lab, is favorable. This includes methods in sedimentology, stratigraphy, chronology and geomorphology.
 • Knowledge and experience with processes and deposits related to landslides, both in steep terrain and in fine-grained marine deposits onshore, is desirable.
 • Knowledge of structural geology related to rock and rock landslides can be an advantage.
 • Experience with GIS, both from fieldwork and in the office, is an advantage.
 • Experience with project management is desirable.
 • Applicants should master the Norwegian language. For otherwise well qualified candidates, Norwegian language courses will be offered if necessary.
 • Applicants must have a valid driving license.

As a researcher at NGU, you will work in various projects together with colleagues, either as an employee or a project manager. It is necessary that you collaborate and communicate well, both internally in projects and in contact with stakeholders in society. Emphasis is placed on independence and the ability to take initiative. You must be able to disseminate geological knowledge both scientifically, popularly and in contact with users of NGU’s services.

NGU takes pride in with having a good working environment characterized by diversity and inclusion. We encourage everyone qualified to apply - regardless of age, gender, national or ethnic background, functional ability, or gaps in the CV.

The position is paid in accordance with the Government's Main Collective Bargaining Agreement and in accordance with qualifications. From the salary, 2% is deducted from a good pension scheme in the Government Pension Fund. We can offer a good and inclusive work environment with exciting professional challenges and good opportunities for professional development.

To obtain more information regarding the position, please feel free to contact Anders Romundset, Team Leader Section for Quaternary Geology, phone no. +47 97171381 or by email anders.romundset@ngu.no or Reginald Hermanns, Team Leader Section for Geo Hazard and Earth Observation, phone no. +47 99091720 or by email reginald.hermanns@ngu.no.


Forskerstillinger i kvartærgeologi

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen. NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling og samfunnssikkerhet. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige samt til industri og næringsliv.

Vår virksomhetsvisjon er "Geologi for samfunnet - kunnskap for fremtida". Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

NGU lyser ut flere forskerstillinger innen landbasert kvartærgeologi. Stillingene vil være knyttet til både Seksjon for kvartærgeologi og Seksjon for geofare og jordobservasjon.

Vi søker etter selvstendige og sterkt faglig motiverte geologer, som skal delta i kvartærgeologisk kartlegging og relatert forskning. Kartlegging av skredutsatte løsmasser vil kunne utgjøre en vesentlig del av arbeidsfeltet.

Som geolog ved NGU, er du del av et stort og kompetent fagmiljø som arbeider både samfunnsretta og akademisk med de fleste aspekter innenfor geologifaget. Du vil få varierte og spennende faglige utfordringer og du vil være involvert i hele NGUs arbeidsløype «fra felt til folk». Du vil delta i innsamling av nye geologiske observasjoner med kartlegging, prøvetaking og målinger i felt, til videre analyse og tolkning innomhus. Du må regne med 1-2 måneder feltarbeid årlig.

En viktig del av arbeidet ved NGU er endelig publisering i form av kart, rapporter og vitenskapelige artikler. Videre er samfunnskontakt og formidling av geologisk kunnskap sentralt. NGU som arbeidsplass gir meget gode vilkår for egen faglig utvikling og økt fagkompetanse som geolog.

 • Søkere må ha fullført PhD eller MSc i kvartærgeologi eller naturgeografi ved tilsetting, med spesialisering innen landbasert kvartærgeologi eller nærliggende fagområder. Relevant yrkeserfaring teller også positivt.
 • Det er krav om god kjennskap til glasialgeologiske miljø og problemstillinger.
 • Søkere må ha evne og interesse for å utføre kvartærgeologisk kartlegging over hele landet.
 • Bred erfaring med relevant feltarbeid og kartlegging blir sett som et stort fortrinn.
 • God og feltbasert kjennskap til regional geologi i Norge er en fordel.
 • Spesiell kompetanse i kvartærgeologiske analysemetoder brukt i felt og/eller på lab, blir sett som en fordel. Dette kan blant annet være sedimentologi, stratigrafi, kronologi og geomorfologi.
 • Kunnskap og erfaring med prosesser og avsetninger relatert til løsmasseskred, både i bratt terreng og i finkorna marine avsetninger, er ønskelig.
 • Kunnskap om strukturgeologi knyttet til fjell- og steinskred kan være en fordel.
 • Erfaring med bruk av GIS, både i felt og på kontor, er en fordel.
 • Erfaring med prosjektledelse er ønskelig.
 • Søkere bør mestre norsk språk. For ellers godt kvalifiserte kandidater kan norskopplæring bli tilbudt ved behov.
 • Søkere må ha førerkort for personbil.

Som forsker ved NGU vil du jobbe i ulike fagprosjekter sammen med kollegaer, enten som medarbeider eller prosjektleder. Du må være god på samarbeid og kommunikasjon, både internt i prosjektene og i kontakt med ulike interessenter i samfunnet. Det legges vekt på selvstendighet og evne til å ta initiativ. Du må kunne formidle geologisk kunnskap både vitenskapelig, populært og i kontakt med brukere av NGUs tjenester.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Anders Romundset, seksjonsleder for kvartærgeologi, på telefon 97171381 eller på epost anders.romundset@ngu.no eller Reginald Hermanns, seksjonsleder for geofare og jordobservasjon, på telefon 99091720 eller på epost reginald.hermanns@ngu.no.

posted: 18 March 2021     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.