Researches landslide mapping

Permanent researcher position in NGU's section of Geohazards and Earth Observation
The Geological Survey of Norway (NGU) has a vacancy for a researcher in landslide mapping. The main task is to map unstable rock slopes across the country.

Responsibilities

We are looking for an independent and highly professionally motivated geologist to work in the Section for Geohazards and Earth Observation. The main tasks will be mapping of unstable rock slopes (rock avalanches, rockslides and rockfalls), GIS analysis, and work with databases.

As a geologist at NGU, you will work both independently and in close collaboration with others on a variety of professional tasks and projects. You will also be part of a large and competent professional working environment that strives to meet both academic and societal challenges within most aspects of the discipline of geology. You will be presented with various exciting professional challenges, and the opportunity to participate in collecting geological data, field mapping, follow-up analyses, and interpretation. Note that 1-2 months field work can be expected per year. The position will include gathering data for registration in databases, creating maps, and analysing data relevant for landscape evolution. An essential part of the work at NGU is the publication of maps, reports and scientific articles, and presenting results at academic meetings.

Necessary Qualifications

 • PhD or MSc in geology or an equivalent discipline. Relevant job experience is valued.
 • Knowledge of structural geology analysis, preferably related to engineering geology surveys (unstable rock slopes, rock avalanche or rockslide events).
 • Experience in advanced GIS tools including geographical databases.
 • Ability and interest to map in steep, exposed terrain over the entire country.
 • Driver's license class B.

Desired qualifications

 • Competence in mapping and hazard analysis of unstable rock slopes.
 • General understanding of hazard and risk concept.
 • Extensive experience with relevant fieldwork and the mapping and interpretation of geomorphology.
 • Knowledge and experience of different types of landslide processes and deposits.
 • Basic mathematical knowledge and interest in statistical and probabilistic methods.
 • Experience with project management, and other relevant professional experience.
 • In addition, knowledge and experience in one or more of the following areas of expertise will be an advantage: modelling of slope stability, run out modelling for various landslide types, remote sensing analysis using ground- or satellite-based techniques (e.g. dGNSS, LiDAR, RADAR), photogrammetry, programming (Matlab, Python), collection and processing of bathymetrical data, bedrock geology, and Quaternary geology.
 • The working language at NGU is Norwegian. Applicants should thus master a Scandinavian language. Norwegian language training will be offered for otherwise well-qualified candidates.

Personal qualities

As a researcher at NGU, you will work in and possibly lead various collaboration projects. Hence, you must be good at cooperating and communicating, both internally and externally. The section cooperates closely with the public sector, particularly with the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). Therefore, initiatives for establishing good dialogue and collaboration are key success factors for carrying out our mission for society. In general, initiative-taking and independence are valued.

We offer

Salary is regulated by the Basic Collective Agreement for the Civil Service, for researcher code 1108, from NOK 505,000 to NOK 730,000 and researcher code 1109, from NOK 580,000 to NOK 830,000 gross per year depending on qualifications. Employees contribute 2 % of their salary to the Norwegian Public Service Pension Fund. The probationary period for new employees is six months. Anyone applying for the position must apply digitally through the job portal Webcruiter. You must upload relevant diplomas and certificates. If you have education from outside Norway, you must attach approval from NOKUT. Please note that the application will only be assessed based on the information available at the end of the application deadline. It is important that you show how your skills meet the criteria described in the advertisement.

Diversity at NGU

NGU believes that inclusion and diversity is a strength. We want employees with different skills, subject combinations, life experience and perspectives to contribute to even better task solving. We will make arrangements for employees who need it.

If there are qualified applicants with a disability, CV gaps, or an immigrant background, we must call at least one applicant in each of these groups for an interview. To be considered as an applicant from these groups, you must meet certain requirements. If you belong to one of these groups, we encourage you to report this by ticking it in the job portal. This forms the basis for anonymised statistics that all state enterprises report in their annual reports. A public list of applicants will be compiled after the application deadline has expired. Please note that information about your application may be made public even if you have requested exemption from the public applicant list. You will be notified of this.

To find out more about the position, contact Martina Böhme, section manager for Geohazards and Earth Observation, by phone Mobile: +47 95839296 or e-mail: martina.bohme@ngu.no or Reginald Hermanns, rockslide coordinator, by phone +47 99091720 or e-mail: reginald.hermanns@ngu.noForsker skredkartlegging


Forskerstilling innenfor skredkartlegging
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har en ledig, fast 100 % stilling som forsker innenfor skredkartlegging. Hovedoppgavene er knyttet til kartlegging av ustabile fjellpartier over hele landet.

Vi søker en selvstendig og sterkt faglig motivert geolog, som skal arbeide i Seksjon for geofarer og jordobservasjon. Vår nye forsker vil hovedsakelig jobbe med kartlegging av ustabile fjellpartier (fjellskred, steinskred og steinsprang), GIS-analyser og databaser.
Som geolog ved NGU er du del av et stort og kompetent fagmiljø som arbeider samfunnsrettet og akademisk med de fleste aspekter innenfor geologifaget. Du vil få varierte og spennende faglige utfordringer og du vil være involvert i hele NGUs verdikjede. Du vil delta i innsamling av nye geologiske observasjoner med kartlegging og målinger i felt, til videre analyser og tolkning innomhus. Kontorarbeid vil omfatte samling av data i form av databaser og kart, samt utvikling og implementering av ulike metoder for fare- og risikoanalyse for skredhendelser. Du må regne med 1-2 måneder feltarbeid årlig. En viktig del av arbeidet ved NGU er publisering i form av kart, rapporter og vitenskapelige artikler, samt å presentere resultatene på relevante møteplasser som konferanser og seminarer.

Kvalifikasjoner

 • Fullført PhD eller MSc i geologi eller tilsvarende fag ved tilsetting. Relevant yrkeserfaring teller positivt i tillegg.
 • Kunnskap om strukturgeologiske analyser, helst knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser (ustabile fjellparti, fjellskred- eller steinskredhendelser).
 • Erfaring med avansert bruk av GIS inkludert geografiske databaser.
 • Evne og interesse for å utføre kartlegging i bratt og utsatt terreng over hele landet.
 • Førerkort for personbil.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse i kartlegging og fareanalyse av ustabile fjellparti.
 • Generell forståelse for fare- og risikokonseptet.
 • Bred erfaring med relevant feltarbeid, samt kartlegging og tolking av geomorfologi.
 • Kunnskap og erfaring med ulike typer skredprosesser og -avsetninger.
 • Grunnleggende matematisk kunnskap og interesse spesielt for statistiske og probabilistiske metoder.
 • Generell erfaring med prosjektledelse, og annen relevant yrkeserfaring.
 • Kunnskap og erfaring innen ett eller flere av følgende kompetanseområder være en fordel: Modellering av skråningsstabilitet, utløpsmodellering for ulike skredtyper, fjernanalyse ved bruk av bakke- eller satellittbaserte teknikker (f.eks. dGNSS, LiDAR, RADAR), fotogrammetri, programmering (Matlab, Python), innsamling og prosessering av dybdedata, berggrunnsgeologi og kvartærgeologi.
 • Arbeidsspråket på NGU er norsk, og søkere bør mestre et skandinavisk språk. For ellers godt kvalifiserte kandidater tilbyr NGU norskopplæring.

Personlige egenskaper

Som forsker ved NGU vil du jobbe i og lede ulike prosjekter med tverrfaglig sammensetning. Du må være god på samarbeid og kommunikasjon, både internt og eksternt. Vi har tett samarbeid med bl.a. offentlig sektor, spesielt NVE. Initiativ til god dialog og samhandling er en sentral suksessfaktor for at vi skal kunne gjennomføre vårt samfunnsoppdrag. Det legges vekt på selvstendighet og evne til å ta initiativ.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som forsker kode 1108, fra kroner 505.000,- til kroner 730.000,-/ kode 1109, fra kroner 580 000,- til kroner 830 000,- brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til pensjonsordningen i Statens pensjonskasse. Prøvetiden er seks måneder. Alle som søker stillingen, må søke digitalt gjennom jobbportalen Webcruiter. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Mangfold i NGU

NGU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbportalen. Dette danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Offentlig søkerliste vil utarbeides etter søknadsfristens utløp. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Martina Böhme, seksjonsleder for Geofarer og jordobservasjon, på telefon: +47 95839296 eller på E-post: martina.bohme@ngu.no eller Reginald Hermanns, fagansvarlig fjellskred, på telefon +47 99091720 eller E-post: reginald.hermanns@ngu.no.

posted: 28 July 2023     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.