Researcher in bedrock geology

Solid Earth Geology, NGU

About the position

NGU (Norwegian Geological Survey) has a vacant permanent position for a researcher in bedrock geology. The position will be organized under the Section Solid Earth Geology, but close collaboration with other sections and fields within NGU will be an essential part of the role. NGU conducts mapping, investigation, and documentation of bedrock throughout Norway. This work is carried out through research-based projects. NGU is responsible for several databases containing geological information, serving large user groups. The organization collaborates with universities, public administration, the mineral industry, transportation, and sister organizations both within and outside Europe. NGU also operates a well-equipped laboratory for advanced mineral characterization and geochronology, actively utilised in our work.

At NGU, we emphasize a positive work environment where colleagues actively support each other. We value interdisciplinary collaboration and effective communication. To succeed in your role, flexibility and ability to take initiative are crucial. We welcome individuals who are motivated by our societal mission and who seek to understand the needs of our users.

Work tasks

Our new researcher will contribute to solving some of NGU’s important societal missions. The work is carried out in teams and involves tasks such as mapping, processing field and analytical data, producing bedrock geological maps and reporting and disseminating results. As a researcher with us, you’ll have tasks related to the entire work process. Collaborating with other parts of NGU is crucial for our collective success. This includes both, obtaining relevant information for mapping work (such as geophysics), and not least leveraging bedrock geological maps and data for various internal and external purposes, including resource assessment, infrastructure development, construction materials, landslide analysis, safe storage of hazardous waste etc. We are looking for you, who has the ability to take responsibility, motivate the team, and pull others towards common goals.

Required qualifications

 • Education at a minimum master’s level in bedrock geology, preferably with a Ph.D.
 • Competence and experience in fieldwork, bedrock mapping, and compilation of geological maps
 • Expertise in metamorphic petrology, with experience in bedrock geochemistry and mineralogy
 • Driver’s license (Class B)

Preferred qualifications:

 • Knowledge of applied use of bedrock maps and data, for example towards mineral resources, building materials or landslides
 • Good knowledge of the different bedrock geological provinces in Norway
 • Experience in project management and/or fieldwork leadership
 • Competence in and experience with GIS and relevant analytical methods
 • Ability to report and publish own results and at the same time ability to present difficult material in an understandable way also aimed at a non-scientific audience
 • Understanding of the use of coding or artificial intelligence as a method (ML/AI)

Personal qualities

 • Actively contributes to a good working environment
 • Ability to involve, engage and promote collaboration
 • Flexible, proactive, development-oriented and open to changing tasks over time
 • Good communication skills, both orally and written
 • High implementation ability, good at prioritizing and efficient task solving

NGU offers

We offer a large professional environment, flexible working hours, good pension, insurance and loan schemes in the Government Pension Fund, canteen and good training opportunities. Applicants must master Norwegian as a working language within a reasonable time. NGU offers Norwegian training if needed. The position is paid as a researcher job code 1108 from NOK 530 000 to NOK 718,000, researcher job code 1109 from NOK 606 000 to NOK 826 000 or researcher job code 1183 from NOK 690 000 to NOK 885 000, depending on seniority and qualifications, and according to the main tariff agreements in the state. A 2% deposit is deducted to the Government Pension Fund.

Diversity at NGU

NGU believes that inclusion and diversity are a strength. We want employees with different competencies, subject combinations, life experience and perspectives to contribute to even better task solving. We will facilitate for employees who need it.

If there are qualified applicants with disabilities, gaps in the CV or immigrant background, we should invite at least one applicant in each of these groups for an interview. To be considered as an applicant from these groups, you must meet certain requirements. If you belong to one of these groups, we encourage you to report this by ticking it off in the job portal. This forms the basis for anonymized statistics that all state enterprises report in their annual reports.Forsker innen berggrunnsgeologi

Solid Earth Geology, NGU

Om stillingen

NGU har en ledig fast 100% stilling som forsker innen berggrunnsgeologi. Stillingen vil organiseres under seksjon for fastfjellsgeologi, men et nært samarbeid med andre seksjoner og fagområder i NGU vil være en viktig del av stilingens innhold. NGU kartlegger, undersøker og dokumenterer berggrunn i hele Norge. Dette gjøres gjennom forskningsbaserte prosjekter. NGU har ansvaret for en rekke databaser med geologisk informasjon til store brukergrupper og har samarbeid med universiteter, offentlig forvaltning, mineralnæring, samferdsel og søsterorganisasjoner i og utenfor Europa. NGU har et velutstyrt laboratorium for avansert mineralkarakterisering og geokronologi som benyttes aktivt i vårt arbeid.

Hos oss vektlegger vi et godt arbeidsmiljø der medarbeidere aktivt ønsker å løfte hverandre. Vi verdsetter tverrfaglig samarbeid og god kommunikasjon. For å lykkes i rollen din må du være fleksibel og ha evne til å ta initiativ. Vi ønsker deg som motiveres av samfunnsoppdraget vårt og å sette seg inn i våre brukeres behov.

Arbeidsoppgaver

Vår nye forsker skal bidra til å løse noen av NGUs viktige samfunnsoppdrag. Arbeidet utføres i team sammen med andre, og innebærer blant annet kartlegging, bearbeiding av felt- og analysedata, produksjon av berggrunnsgeologiske kart, samt rapportering og formidling av resultater. Som forsker hos oss vil du ha oppgaver knyttet til hele denne arbeidsprosessen. Samarbeid med andre deler av NGU er viktig for at vi i fellesskap skal lykkes, det gjelder både gjennom å framskaffe relevante informasjon for kartleggingsarbeidet (som f.eks. geofysikk) og ikke minst bidra til å nyttiggjøre berggrunnsgeologiske kart og data for ulike bruksområder internt og eksternt, som ressurskartlegging, utbygging av infrastruktur, byggeråstoffer, skredanalyse, trygg lagring av farlig avfall, osv. Vi søker deg som har evnen til å ta ansvar, motivere teamet og dra med seg andre mot felles mål.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på minimum mastergradsnivå innenfor berggrunnsgeologi, fortrinnsvis PhD.
 • Kompetanse på og erfaring fra feltarbeid, berggrunnskartlegging og sammenstilling av geologiske kart
 • Kompetanse innenfor metamorf petrologi, med erfaring fra berggrunnsgeokjemi og
 • mineralogi
 • Førerkort klasse B

Du må gjerne også ha:

 • Kunnskap om anvendt bruk av berggrunnskart og data, for eksempel mot mineralressurser,
 • byggeråstoffer eller skred
 • God kjennskap til de ulike berggrunnsgeologiske provinsene i Norge
 • Erfaring fra prosjektledelse og/eller ledelse av feltarbeid
 • Kompetanse på og erfaring med GIS og relevante analytiske metoder
 • Evne til å rapportere og publisere egne resultater og samtidig evne til å framstille vanskelig stoff på en
 • lettfattelig måte også rettet mot et ikke-vitenskapelig publikum
 • Forståelse av bruk av koding eller kunstig intelligens som metode (ML/AI)
Personlige egenskaper
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å involvere, engasjere og fremme samarbeid
 • Fleksibel, initiativrik, utviklingsorientert og åpen for endring av arbeidsoppgaver over tid
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Høy gjennomføringsevne, god på prioritering og effektiv oppgaveløsning

Vi tilbyr

Vi kan tilby et stort fagmiljø, fleksibel arbeidstid, gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse, kantine og gode treningsmuligheter. Søkere må innen rimelig tid mestre norsk som arbeidsspråk. NGU tilbyr norskopplæring ved behov. Stillingen lønnes som forsker stillingskode 1108 fra kr 530 000 til kr 718 000, stillingskode 1109 fra kr 606 000 til kr 826 000 eller stillingskode 1183 fra kr 690 000 til kr 885 000 , avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner, og etter hovedtariffavtalene i staten. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Mangfold i NGU

NGU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbportalen. Dette danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

posted: 12 April 2024     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.