Researcher/Senior Researcher in Mineral Resource Geology

The Geological Survey of Norway (NGU) is an agency under the Ministry of Trade, Industry and Fisheries, and the country's main institution for collecting, processing, and disseminating knowledge about bedrock, mineral resources, Quaternary materials and groundwater on mainland Norway and the upper layers of the Norwegian continental shelf. NGU's societal mission is to contribute to increased value creation by covering the society's need for basic geological knowledge. This is achieved through geological, geophysical, and geochemical mapping, development and operation of databases, research, dissemination, and advice to the public sector as well as to industry.

Our business vision is "Geology for society". We carry proud traditions into the future. Our knowledge ensures wise and holistic decisions for the benefit of society.

NGU has approximately 200 employees from 27 nations of which close to 60% are researchers / geologists. Further information about NGU's organization and the work we do can be found at www.ngu.no.

NGU has a vacant permanent position as a Researcher/Senior Researcher in Mineral Resource Geology. The position is affiliated with the Mineral Resources Team.

The Mineral Resources Team has 17 employees, primarily Geologists, who work on projects within ore- and industrial mineral geology. The projects are generally research-based and organized thematically according to resource type or regional perspective. They also include i.a. databases, and compilation of information / communication aimed at various non-geo scientific stakeholders. The team is responsible for several databases and has significant collaborations with universities, public administration, the mineral industry and sister organizations in and outside of Europe.

You have a Master or PhD degree, with documented qualifications within industrial minerals or ore-geology, preferably in one or more of the following topics/themes:

  • Industrial minerals
  • Magmatic ore deposits
  • Volcanogenic massive solid sulphide deposits

To succeed in the role, you must have broad knowledge of the relevant disciplines, and have a documented ability to report and publish your conclusions, and at the same time be able to communicate to a non-scientific audience. Preferably you have experience from, and desire to carry out fieldwork. Good knowledge of Norwegian bedrock geology will be emphasized.

NGU has a well-equipped laboratory for advanced mineral characterization and geochronology, so good knowledge of mineralogy and petrology is preferable. Knowledge and/or experience from disciplines that are important for the understanding of deposit geology, metallogenesis and prospectivity, such as tectonics, geochronology, geophysics and geochemistry, will also be emphasized.

NGU takes pride in having a good working environment characterized by diversity and inclusion. We encourage everyone qualified to apply - regardless of age, gender, national or ethnic background, functional ability, or gaps in the CV. The position is paid in accordance with the Government's Main Collective Bargaining Agreement and in accordance with qualifications. From the salary, 2% is deducted from a good pension scheme in the Government Pension Fund. We can offer a good and inclusive work environment with exciting professional challenges and good opportunities for professional development.

For further information regarding the position, please feel free to contact Senior geologist Jan Sverre Sandstad, phone no. +47 990 91 746 or by email jan.sandstad@ngu.no, Division director Henrik Schiellerup, phone no. +47 990 91 747 or by email henrik.schiellerup@ngu.no or Rune Levang in Jefferson Wells Teknologi, phone no. +47 922 37 697 or by email rune.levang@jeffersonwells.no.Forsker/Seniorforsker innen mineralressursgeologi

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen. NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige samt til industri og næringsliv.

Vår virksomhetsvisjon er «Geologi for samfunnet». Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

NGU har en ledig fast stilling som forsker/seniorforsker innen mineralressursgeologi. Stillingen er tilknyttet Lag for mineralressurser.

Lag for mineralressurser har 17 ansatte, primært geologer, som arbeider på prosjekter innen malm- og industrimineralgeologi. Prosjektene er generelt forskningsbaserte og organisert tematisk etter ressurstype eller regionale perspektiv. De omfatter også bl.a. databaser, og sammenstilling av informasjon/kommunikasjon rettet mot ulike ikke-geofaglige interessenter. Laget har ansvar for flere databaser og har et betydelig samarbeid med både universiteter, offentlig forvaltning, mineralnæring og søsterorganisasjoner i og utenfor Europa.

Du har utdannelse på Mastergrad-nivå eller høyere, med dokumentert kompetanse innen industrimineral- eller malmgeologi, fortrinnsvis innenfor ett eller flere av følgende emner/tema:

  • Industrimineraler
  • Magmatiske malmforekomster
  • Vulkanogene massive sulfidforekomster

For å lykkes i rollen må du ha bred kunnskap om de aktuelle fagfeltene. Du må ha dokumentert evne til å rapportere og publisere egne konklusjoner og samtidig være i stand til å kommunisere med ett ikke-vitenskapelig publikum. Det forutsettes at du har erfaring fra og ønske om feltarbeid. God kunnskap om norsk berggrunnsgeologi vil bli vektlagt.

NGU har et velutstyrt laboratorium for avansert mineralkarakterisering og geokronologi, og god kunnskap om mineralogi og petrologi er ønsket. Kunnskap eller erfaring fra fagfelt som er viktige for forståelsen av forekomstgeologi, metallogenese og prospektivitet, som f.eks. tektonikk, geokronologi, geofysikk og geokjemi, vil også bli vektlagt.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV. Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte seniorgeolog Jan Sverre Sandstad på telefon 990 91 746 eller på e-post jan.sandstad@ngu.no, avdelingsdirektør Henrik Schiellerup på telefon 990 91 747 eller på e-post henrik.schiellerup@ngu.no eller Rune Levang i Jefferson Wells Teknologi på telefon 922 37 697 eller på e-post rune.levang@jeffersonwells.no.

posted: 06 January 2021     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.